Een project van USP Vastgoed bv

Leidraad verkoopproces De Overhaal te Hem/Venhuizen

Volg deze stappen

Stap 1. Aanmelden

Niks missen van dit fraaie nieuwbouw plan?
Maak via de projectwebsite een account aan. Dit betekent dat u belangstelling heeft voor een woning (of kavel) in het project De Overhaal.

Voordelen van een eigen account?

 • Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws
 • Woning (of kavel) voorkeuren online doorgeven en aanpassen
 • Alle documenten van uw favoriete woning(en) en kavel(s) bij elkaar
 • De status van het project en van uw favoriete woning(en) of kavel(s) bekijken
 • Persoonlijke gegevens kunt u zelf wijzigen en verwijderen

Via het kopje “interesse” kunt u uw gegevens invullen, vervolgens ontvangt u een activatie link via de mail om uw registratie te bevestigen. Hierna is uw account actief.

Stap 2. Start verkoop en definitief inschrijven

In verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus houden wij geen verkoopdag. De inschrijving voor De Overhaal vindt volledig digitaal plaats. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Vanaf de datum dat de verkoop definitief van start gaat, kunt u zich inschrijven voor de woning waar uw voorkeur(en) naar uitgaan, door in te loggen op uw eigen account. Inschrijven is mogelijk tot een door de ontwikkelaar aangegeven datum en tijd, door middel van een digitaal inschrijfformulier.

Dit inschrijfformulier wordt aan uw account toegevoegd en kan alleen digitaal worden ingevuld en ondertekend. Voor het invullen vragen wij een aantal gegevens, zie hiervoor kopje “Inschrijf- en toewijzingscriteria”.

In de door de ontwikkelaar aangegeven periode kunt u uw inschrijving nog wijzigen. Vergeet dan niet het aangepaste formulier wederom digitaal te ondertekenen en opnieuw te verzenden. U krijgt per e-mail een bevestiging van de aanpassing.

Kortom: een inschrijving wordt pas doorgevoerd wanneer het formulier volledig is ingevuld, de digitale handtekening is gezet en op inschrijven is geklikt en u een bevestiging hebt ontvangen.

Stap 3. Toewijzing van woningen en kavels

Vervolgens worden, op een door de ontwikkelaar aangegeven datum, de woningen (en kavels) toegewezen op categorie en binnen deze categorie wordt geloot. Is één van uw voorkeuren aan u toegewezen/ingeloot, dan wordt u gebeld door de makelaar en uitgenodigd voor een gesprek. Vanaf dat moment heeft u een optie op een woning (of kavel). Een optie is 2 weken geldig. Mocht er geen woning (of kavel) aan u zijn toegewezen, dan krijgt u een e-mail en komt u op de reservelijst te staan. Mocht een woning (of kavel) om wat voor reden weer vrijkomen, en deze behoort tot uw voorkeuren, dan kunt u alsnog ingeloot worden en deze woning (of kavel) toegewezen krijgen. Ook hiervoor geldt, dat u dan door de makelaar wordt gebeld en uitgenodigd voor een gesprek. Vanaf dat moment heeft u een optie voor de duur van 2 weken op de woning (of kavel).

Inschrijf- en toewijzingscriteria

Na de digitale inschrijfperiode zal de indeling per categorie plaatsvinden en binnen deze categorie op basis van uw voorkeuren worden geloot. Voor het invullen vragen wij u een aantal gegevens, die wij gebruiken bij de indeling (inschrijfcriteria), op te geven. Zoals uw contactgegevens en die van een eventuele partner. Ook uw inkomen, geschatte waarde van een eventuele eigen woning, spaargeld, eigen vermogen en de financiële check komen hierbij aan bod, om vooraf te toetsen of u de gewenste woning of kavel daadwerkelijk kunt financieren.

Daarnaast geldt voor dit project de volgende categorisering:

Categorie 1:

Ingezetenen* en/of mensen die economisch* gebonden of maatschappelijk* gebonden zijn met de plaatsen Hem of Venhuizen.

Categorie 2:

Ingezetenen* en/of mensen die economisch* gebonden of maatschappelijk* gebonden zijn met de gemeente Drechterland.

Categorie 3:

Ingezetenen* binnen de regio West- Friesland.

Categorie 4:

Alle overige kandidaten die niet tot een eerdere categorie behoren.

Als de inschrijving is gesloten, worden alle inschrijvingen op categorie ingedeeld. Hierna vindt per categorie de loting plaats, te beginnen met categorie 1, 2 etc., totdat alle woningen (en kavels) zijn verloot.

Verificatie

Om te verifiëren dat u aan de inschrijf- en toewijzingscriteria voldoet, dient u voorafgaand aan het eerste gesprek aan de makelaar aan te tonen dat u ingezetene bent.

Dit kunt u doen door een uittreksel uit de Basisregistratie personen op te vragen bij uw gemeente, en door dit uittreksel te tonen aan de makelaar als bewijs van inschrijving.

Kunt u dit niet aan tonen dan vervalt uw inschrijving. Dit geldt tevens voor de economische en maatschappelijke binding. Ook dit dient u aan te kunnen tonen voorafgaand aan het eerste gesprek aan de makelaar.

* Zie verklaring definities.

Definities

Ingezetenen: degene die op 1 januari 2022 in de Basisregistratie personen ingeschreven staat en die woonachtig is in de bepaalde plaats, gemeente of regio.

Economische binding: de binding van een persoon aan de bepaalde plaats, gemeente of regio, als die persoon met het oog op de voorziening in het bestaan een redelijk belang heeft zich in die plaats, die gemeente of die regio te vestigen.

Maatschappelijke binding: de binding van een persoon aan de bepaalde plaats, gemeente of regio, als die persoon gedurende de voorafgaande tien jaren tenminste vijf jaar onafgebroken ingezetene is geweest van de bepaalde plaats, gemeente of regio.

Overige voorwaarden:

 • U mag zich eenmalig (als individu of gezamenlijk met partner) inschrijven.
 • U mag meerdere voorkeuren kenbaar maken op het digitale inschrijfformulier. Mocht blijk zijn van een dubbele inschrijving, wordt u bij de verdere toewijzing uitgesloten.
 • Degene die inschrijft is tevens de contractant en koper in de koopovereenkomst. Schrijft u samen in, dan komt de koopovereenkomst op beide namen te staan. Schrijft u alleen in, dan komt de koopovereenkomst op uw naam. Belangrijk om te weten, ook voor de financiële check.
 • Natuurlijke personen die optreden in hoedanigheid van makelaar/ontwikkelaar/aannemer/belegger, of als gevolmachtigde van voormelde personen optreden, zijn uitgesloten van inschrijving.
 • Om speculatie van de woningen en kavels te voorkomen is hiervoor een antispeculatiebeding van toepassing en een zelfbewoningsplicht
 • In uw definitieve digitale inschrijving verklaart u zelf tot welke categorie u behoort. De verificatie hiervan vindt plaats door de makelaar, zodat kan worden gecontroleerd of u binnen de door u aangegeven categorie behoort.
 • Bij alle overige voorkomende uitzonderingen die niet nader in deze leidraad zijn benoemd, ligt de besluitvorming te allen tijde bij de ontwikkelaar.